Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De website op www.volendammervishandel.nl  is een initiatief van Volendammer Vishandel Nieuwland gevestigd aan de Zonnewijzer 14 te Amersfoort, hierna te noemen ‘Nieuwland’.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Volendammer Vishandel Nieuwland (hierna: ‘Nieuwland’) die online via de website worden gedaan of in onze winkel aan de Zonnewijzer 14 te Amersfoort.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Op deze Voorwaarden en hieraan verbonden aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Nieuwland is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Een soepele hantering van deze Voorwaarden laat Nieuwland onverlet alsnog strict deze Voorwaarden te hanteren. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Nieuwland zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Nieuwland.
 3. Nieuwland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering cq. overeenkomst te verbinden.

3. Prijs en betaling

 1. Alle vermelde prijzen op https://www.volendammervishandel.nl zijn in euro’s en inclusief BTW. Getoonde productinformatie en prijzen zijn onder voorbehoud op basis van de op dat moment geldende specificaties van het product.
 2. Actieprijzen zijn uitsluitend geldig voor de duur van de actieperiode en onder de voorwaarden zoals vermeld op https://www.volendammervishandel.nl.
 3. Bestellingen die via de bestelsite https://www.volendammervishandel.nl, telefonisch of per e-mail worden gedaan, dienen vooraf digitaal via website of contant bij het afhalen in de winkel door u aan Nieuwland te worden betaald.
 4. Nieuwland houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen zonder hierdoor op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens u, zeker wanneer noodzakelijk op grond van wettelijke voorschriften.
 5. Nieuwland is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden in de product- en/of prijsinformatie.
 6. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Nieuwland gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomsten en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Bestelling

 1. Elke bestelling wordt door Nieuwland met de grootste zorg en vakmanschap voor u bereid. Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn, laat dit Nieuwland dan per direct per e-mail via info@www.volendammervishandel.nl weten om u optimaal van dienst te kunnen zijn.
 2. Betaling dient altijd te gebeuren vooraf digitaal via website of contant aan de balie in de winkel. Op rekening leveren is enkel en alleen mogelijk voor bedrijven na ontvangst van uw KvK- en BTW-gegevens en bij bestellingen boven de € 2.500,- per maand.
 3. Bij het plaatsen van een telefonische bestelling dan wel per e-mail via de website https://www.volendammervishandel.nl dient u zelf de bestelling af te halen bij de balie van de winkel van Nieuwland aan de Zonnewijzer 14 te Amersfoort
 4. Op zon- en feestdagen kunnen geen bestellingen worden geplaatst om op diezelfde dag te worden afgehaald. Er kunnen uiteraard wel bestellingen worden geplaatst om op een andere dag tijdens de reguliere openingstijden van de winkel van Nieuwland te worden afgehaald.
 5. Nieuwland doet haar uiterste best om de gewenste producten op de door u aangegeven tijdstippen te bezorgen c.q. klaar te hebben. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5. Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Nieuwland hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk dan wel mondeling, en beargumenteerd van in kennis te stellen.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Nieuwland de desbetreffende producten tegen retournering vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de betreffende producten restitueren.

6. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten kan Nieuwland, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling opschorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden zonder opgave van reden, zonder dat Nieuwland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Nieuwland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Volendammer vishandel Nieuwland
Nieuwe Account Aanmaken
Herstel Wachtwoord