Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Volendammer Vishandel Nieuwland

Artikel 1.     Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Volendammer Vishandel Nieuwland: Volendammer Vishandel Nieuwland, statutair gevestigd in Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 56950616 en kantoorhoudende te Amersfoort aan de Zonnewijzer 14, 3824 EE, gebruiker van deze algemene voorwaarden (‘hierna: Nieuwland’).
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de Nieuwland betreft deze producten en/of diensten.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Opdrachtgever in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Online via de website: via rechtstreekse verbinding met een server of internet op https://www.volendammervishandel.nl/

Artikel 2.      Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, bestellingen en overige rechtshandelingen met Nieuwland die online via de website, telefonisch of in onze winkel aan de Zonnewijzer 14 te Amersfoort worden gedaan.
 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 • Afwijking van onderstaande voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Nieuwland. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Een soepele hantering van deze Voorwaarden laat Nieuwland onverlet alsnog strikt deze Voorwaarden te hanteren. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 • Nieuwland is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Opdrachtgever besproken.
 • In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdracht bevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 3.  Offertes/Aanbiedingen

 • Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Zij binden ons op geen enkele wijze, tenzij in de aanbieding zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven opdracht geldt als een aanbod, dat eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogeheten opdrachtbevestiging) geacht kan worden door ons te zijn aanvaard.
 • Intrekking van vrijblijvende offerte kan door Nieuwland zowel voor als direct na aanvaarding nog geschieden.
 • Nieuwland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering cq. overeenkomst te verbinden.

Artikel 4.  Totstandkoming Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Nieuwland de order schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd nadat de Opdrachtgever op de website een bestelling heeft geplaatst, dan wel een order heeft geplaatst bij een van de werknemers of via de telefoon.
 • Nieuwland zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  Een weergave van de te betalen prijs en de gekochte producten.
 1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de Opdrachtgever de bestelling kan afhalen inclusief de afgesproken afhaaldatum.
 2. Het telefoonnummer waarmee contact opgenomen kan worden met Nieuwland.
 3. Een duidelijke melding dat het herroepingsrecht uitgesloten is op de overeenkomst omdat het gaat om levering van zaken die een beperkte houdbaarheid hebben of snel bederven. (tenzij er nog geen bereiding heeft plaatsgevonden)
 4. De betalingswijze inclusief het factuuradres en door Opdrachtgever ingevoerde persoonsgegevens.
  f. Duidelijke vermelding dat de Voorwaarden van Nieuwland van toepassing zijn op de overeenkomst

    Artikel 5.   Uitvoering en wijziging overeenkomst

 • Elke bestelling wordt door Nieuwland met de grootste zorg en vakmanschap voor u    Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn, laat dit Nieuwland dan per direct per e-mail via info@volendammervishandel.nl weten om u optimaal van dienst te kunnen zijn.
 • Het wijzigen van orders is mogelijk tot het moment dat Nieuwland begonnen is het met bereiden van de opdracht. Wanneer Nieuwland begonnen is met de bereiding is annulering niet meer mogelijk. Een wijziging dient daarom minimaal 48 uur van tevoren door te worden gegeven, tenzij anders overeengekomen met Nieuwland.
 • Aanvullingen op de bestelling zijn daarentegen wel altijd mogelijk als deze binnen de termijn bereid kunnen worden.

Artikel 6.   Prijs en betaling

 • Alle vermelde prijzen op https://www.volendammervishandel.nl zijn in euro’s en    inclusief BTW. Getoonde productinformatie en prijzen zijn onder voorbehoud op basis van   de op dat moment geldende specificaties van het product.
 • Actieprijzen waaronder de aangeboden vouchers zijn uitsluitend geldig voor de duur van de actieperiode en onder de voorwaarden zoals vermeld op https://www.volendammervishandel.nl.
 • Bestellingen die via de bestelsite https://www.volendammervishandel.nl, telefonisch of per e-mail worden gedaan, dienen vooraf digitaal via website of contant bij het afhalen in de winkel door u aan Nieuwland te worden betaald. Betaling in termijnen is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen.
 • Nieuwland houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen zonder hierdoor op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens u, zeker wanneer noodzakelijk op grond van wettelijke voorschriften.
 • Op rekening leveren is enkel en alleen mogelijk voor bedrijven na ontvangst van uw KvK- en BTW gegevens en een minimale besteding van een door Nieuwland te bepalen bedrag.
 • De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Nieuwland te melden.
 • Indien Opdrachtgever na het plaatsen van een telefonische bestelling dan wel per e-mail via de website https://www.volendammervishandel.nl niet op de overeengekomen fatale termijn is betaald is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Daarvoor is geen nadere ingebrekestelling vereist.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd, met een minimum van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is (Wettelijke Incasso Kosten).

Artikel 7.   Levering

7.1 Bij het plaatsen van een telefonische bestelling dan wel per e-mail via de website                    https://www.volendammervishandel.nl dient u zelf de bestelling af te halen bij de balie van  de  winkel van Nieuwland aan de Zonnewijzer 14 te Amersfoort. De Opdrachtgever is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of en om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen en te betalen.

 • Op zon- en feestdagen kunnen geen bestellingen worden geplaatst om op diezelfde dag te worden afgehaald. Er kunnen uiteraard wel bestellingen worden geplaatst om op een andere dag tijdens de reguliere openingstijden van de winkel van Nieuwland te worden afgehaald.
 • Nieuwland doet haar uiterste best om de gewenste producten op de door u aangegeven tijdstippen te bezorgen c.q. klaar te hebben. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van ophalen van de Opdrachtgever bij Nieuwland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Nieuwland hiervan direct bij de aflevering, schriftelijk dan wel mondeling, en beargumenteerd van in kennis te stellen aangezien het gaat om zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

Artikel 8.     Reclames en aansprakelijkheid

 • Nieuwland is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden in de product- en/of prijsinformatie.
 • Nieuwland is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
 • Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Nieuwland.

Artikel 9.     Ontbinding

 • Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Nieuwland gerechtigd (de uitvoering     van) de betreffende overeenkomsten en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 • De Opdrachtgever heeft als consument zijnde geen ontbindingsrecht omdat het gaat om zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben krachtens Art. 6:230p sub f onder 2 BW
 • Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Artikel 10. Overmacht

10.1   Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten kan Nieuwland, naar eigen  keuze, de uitvoering van uw bestelling opschorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden zonder opgave van reden, zonder dat Nieuwland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2   Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke tekortkoming  welke niet aan Nieuwland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Privacy

11.1   Nieuwland zal de gegevens van de Opdrachtgever uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid welke te raadplegen is op: https://www.volendammervishandel.nl/?page_id=183 Alle door (potentiële) Opdrachtgevers ten behoeve van de koop beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Nieuwland intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Nieuwland neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 12.   Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1     Op deze Voorwaarden en hieraan verbonden aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Nieuwland is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel van zodanige overeenkomst, zullen ter keuze van Nieuwland kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement van rechtbank Midden-Nederland.

Winkelmand